รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1111 ร่างประกาสประกวดราคา ดาวน์โหลด
1112 ร่างเอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด
1113 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด
1114 เอกสารประมาณราคากลาง ดาวน์โหลด
1115 TOR ดาวน์โหลด
1116 แบบก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด
1117 แบบก่อสร้างอาคาร2 ดาวน์โหลด
1118 แบบก่อสร้างอาคาร3 ดาวน์โหลด
1119 แบบก่อสร้างอาคาร4 ดาวน์โหลด
1120 รายละเอียดอาคาร ดาวน์โหลด
1121 รายละเอียดอาคาร2 ดาวน์โหลด
1122 รายละเอียดอาคาร3 ดาวน์โหลด
1123 รายละเอียดอาคาร4 ดาวน์โหลด