รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) ดาวน์โหลด
1142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กอ.) ดาวน์โหลด
1143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร ดาวน์โหลด