รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน ๒ กล่อง (กม.) ดาวน์โหลด
1153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ รายการ (สก.) ดาวน์โหลด
1154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (กก.) ดาวน์โหลด