รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 64 ดวง (กบก.สล.) ดาวน์โหลด
1170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารรายละเอียดคำขอตั้งงบฯ 2562 (กย.) ดาวน์โหลด
1171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 15 อัน (กก.) ดาวน์โหลด
1172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ จำนวน ๑๐ อัน (กต.3) ดาวน์โหลด
1173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนว 200 ชุด (กช.) ดาวน์โหลด