รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ รุ่น M506 จำนวน 3 ตลับ (สก.) ดาวน์โหลด
1184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 250 ด้าม (กช.) ดาวน์โหลด
1185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 210 ชุด (กช.) ดาวน์โหลด
1186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๑๐ ชุด (กช.) ดาวน์โหลด
1187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา ฯ ISO/IEC 17020 (กอ.) ดาวน์โหลด
1188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบัตรผ่าน เข้า -ออก สมอ. (กกพ.) ดาวน์โหลด
1189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๖ ดวง (กบก./สล.) ดาวน์โหลด
1190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่านเอกสาร แบบฟอร์ม (กค.) ดาวน์โหลด
1191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (กป.) ดาวน์โหลด