รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มพลาสติกใส ขนาดA4 (กค.) ดาวน์โหลด
1200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) ดาวน์โหลด
1201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) ดาวน์โหลด
1202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Hard Disk จำนวน (กส.) ดาวน์โหลด
1203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเครื่อง (กส.) ดาวน์โหลด