รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) ดาวน์โหลด
1212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 62 ถัง (สก.) ดาวน์โหลด
1213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 34 ถัง (ศส.) ดาวน์โหลด
1214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกบิดประตู จำนวน ๑ ชุด (กกพ.) ดาวน์โหลด
1215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กม.) ดาวน์โหลด
1216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตแฟ้มเอกสาร (กส.) ดาวน์โหลด
1217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบสำรวจความพึงพอใจ (กย.) ดาวน์โหลด