รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.90 ลิตร (สล.) ดาวน์โหลด
1234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กช.) ดาวน์โหลด
1236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 100 ด้าม (กช.) ดาวน์โหลด
1238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ (สก.) ดาวน์โหลด
1239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๒ ถัง (กย.) ดาวน์โหลด
1240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 25 ถัง (กป.) ดาวน์โหลด
1241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ (กอ.) ดาวน์โหลด
1242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๑ ถัง (กส.) ดาวน์โหลด
1243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลิปติดบัตรสายคล้อง ดำ จำนวน 200 ตัว (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด