รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กต.3) ดาวน์โหลด
1250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 25 ถัง (กต.1) ดาวน์โหลด
1251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 210 ชุด (กช.) ดาวน์โหลด
1252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ (กป.) ดาวน์โหลด
1253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ Standards for the examination ... (ศส.) ดาวน์โหลด