รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1299 - ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อครุัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงฯ ดาวน์โหลด
1300 -ร่าง- เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงฯ ดาวน์โหลด
1301 -ร่าง- เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงฯ (ต่อ) ดาวน์โหลด
1302 - ร่าง - TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงฯ ดาวน์โหลด
1303 ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบมลพิษทางเสียงฯ ดาวน์โหลด