รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1312 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการฯ ดาวน์โหลด
1313 เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการฯ ดาวน์โหลด
1314 TOR ดาวน์โหลด
1315 เอกสารประมาณการราคากลาง ดาวน์โหลด
1316 ราคากลางก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด
1317 Spec อาคารสำนักงาน _AR-17.11.2560 ดาวน์โหลด
1318 Spec-อาคารสำนักงาน_EE-17.11.2560 ดาวน์โหลด
1319 Spec-อาคารสำนักงาน_ME-17.11.2560 ดาวน์โหลด
1320 Spec-อาคารสำนักงาน_ST-17.11.2560 ดาวน์โหลด
1321 1_Architectural-Drawing_อาคารสำนักงาน_17.11.2560 ดาวน์โหลด
1322 2_Structural-Drawing_อาคารสำนักงาน_17.11.2560 ดาวน์โหลด
1323 3_Electrical-Drawing_อาคารสำนักงาน_17.11.2560 ดาวน์โหลด
1324 4_Mechanical-Drawing_อาคารสำนักงาน_17.11.2560 ดาวน์โหลด