รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ (กส.) ดาวน์โหลด
1331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น (กป.) ดาวน์โหลด
1332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (กก.) ดาวน์โหลด
1333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารการจ้างปรับพื้นที่ 700 ไร่ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด