รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่น Rollup จำนวน ๔ แผ่น (กวท.สล.) ดาวน์โหลด
1338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๔ ถัง (ศส.) ดาวน์โหลด
1339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กป.) ดาวน์โหลด
1340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๐ ถัง(สก.) ดาวน์โหลด
1341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มใบรับรองห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒๐๐ ใบ (สก.) ดาวน์โหลด