รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 150 ชุด (กช.) ดาวน์โหลด
1360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน 150 ด้าม (กช.) ดาวน์โหลด
1361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 29 ถัง (สก.) ดาวน์โหลด
1362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อน้ำดื่ม จำนวน 10 ถัง (กย.) ดาวน์โหลด
1363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 56 ถัง (กค.) ดาวน์โหลด
1364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม (กส.) ดาวน์โหลด