รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (สก.) ดาวน์โหลด
1373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๕ อัน (กวท.สล.) ดาวน์โหลด
1374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๗๑ ถัง (กต.1) ดาวน์โหลด