รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (กก.) ดาวน์โหลด
1380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มคำขอรับบริการฯ (กค.) ดาวน์โหลด
1382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ (ศส.) ดาวน์โหลด