รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 51 ถัง (กค.) ดาวน์โหลด
1399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารการประชุม (กค.) ดาวน์โหลด