รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1400 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่อมือทดสอบมลพิษทางเสียง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
1401 ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่อมือทดสอบมลพิษทางเสียง ฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
1402 TOR ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่อมือทดสอบมลพิษทางเสียง ฯ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
1403 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด