รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1415 ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ศส) ดาวน์โหลด
1416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(กอ.) ดาวน์โหลด
1417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุมกรรมการวิชาการ (กก.) ดาวน์โหลด