รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1424 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายสำเนาสัญญา (กกพ.สล.จ้างควบคุมงานก่อสร้าง) ดาวน์โหลด
1425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑ อัน (กต.3) ดาวน์โหลด
1426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อเมาส์ (กต.3) ดาวน์โหลด
1427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔๒ ถัง (ศส.) ดาวน์โหลด
1429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กวท.สล.) ดาวน์โหลด
1430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสัญญาจ้าง (กกพ.สล. จ้างก่อสร้างสนาม) ดาวน์โหลด