รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(ลิ้นแฟ้มพลาสติก) 50 โหล(สก.) ดาวน์โหลด
1446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Drum Samsung (กต.3) ดาวน์โหลด
1447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 37 ถัง (สก.) ดาวน์โหลด
1448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจโต๊ะทำงาน จำนวน ๑๒ ชุด (สก.) ดาวน์โหลด