รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกาลูกลื่น จำนวน 250 ด้าม (กช.) ดาวน์โหลด
1481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (กกค./สล.) ดาวน์โหลด
1482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 220 ชุด (กช.) ดาวน์โหลด