รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 28 ถัง (กส.) ดาวน์โหลด