รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้ม จำนวน 42 โหล ( สก.) ดาวน์โหลด
1517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 32 ถัง (สก.) ดาวน์โหลด
1518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 66 ถัง (กค.) ดาวน์โหลด