รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 24 ถัง (กป.) ดาวน์โหลด
1523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ (กอ.) ดาวน์โหลด
1524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อน้ำดื่ม จำนวน 38 ถัง (กก.) ดาวน์โหลด
1525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๘ ถัง (กม.) ดาวน์โหลด