รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ (กส.) ดาวน์โหลด
1529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายไวนิล (กส.) ดาวน์โหลด
1530 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ (กต.3) ดาวน์โหลด