รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 24 ถัง (กต.3) ดาวน์โหลด
1532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำบริโภค จำนวน 86 ถัง (กต.2) ดาวน์โหลด
1533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กอ.) ดาวน์โหลด
1534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือมาตรฐาน AMERICAN NATIONAL STANDARD FOR INDUSTRIAL HEAD PROTECTION จำนวน ๑ เล่ม (ศส.) ดาวน์โหลด
1535 ประกาศผูุ้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือมาตรฐาน NFPA 70 National ฯ จำนวน ๑ เล่ม (ศส.) ดาวน์โหลด