รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1542 ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ (กส) ดาวน์โหลด
1543 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กค.) ดาวน์โหลด