รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มยึดเจาะ ขนาดเอ4 พร้อมพิมพ์ตราและชื่อหน้าปก จำนวน 100 แฟ้ม (ศส.) ดาวน์โหลด
1553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๙ ถัง (กย.) ดาวน์โหลด
1554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน ๓ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด