รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ (กค.) ดาวน์โหลด
1559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มยึดเจาะฯ (คละสี) จำนวน ๕๐๐ แฟ้ม (กม.) ดาวน์โหลด
1560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กย.) ดาวน์โหลด
1561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (ศส.) ดาวน์โหลด