รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.90 ลิตร (กบก.สล.) ดาวน์โหลด
1600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๖ ถัง (กส.) ดาวน์โหลด
1601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๔ ถัง (กม.) ดาวน์โหลด
1602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๑ ถัง (กต.3) ดาวน์โหลด
1603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ ชุด (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 17 ถัง (กอ.) ดาวน์โหลด
1605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) ดาวน์โหลด