รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สติิกเกอร์พร้อมเคลือบและติดตั้งไตรวิชั่นหน้าตึก สมอ. (กส.) ดาวน์โหลด
1608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 80 ถัง (กต.2) ดาวน์โหลด
1609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 44 อัน (กค.) ดาวน์โหลด
1610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กป.) ดาวน์โหลด