รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
179 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุม ชั้น 4-5 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
180 เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุม ชั้น 4-5 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
181 TOR ดาวน์โหลด
182 แบบการปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุม ชั้น 4-5 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ดาวน์โหลด
183 แบบการจ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุม ชั้น 4-5 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 ดาวน์โหลด
184 แบบการจ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุม ชั้น 4-5 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ดาวน์โหลด
185 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด
186 แบบปร.4-6 ดาวน์โหลด