รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๗ ดวง (กบค./สล.) ดาวน์โหลด
1636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวีดีทัศน์ (กส.) ดาวน์โหลด
1637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (สก.) ดาวน์โหลด
1639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Canan Pixma IX7000 (กส.) ดาวน์โหลด
1640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Hard Disk (กส.) ดาวน์โหลด
1641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ (กช.) ดาวน์โหลด