รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน ๑๒ หลอด (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด