รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๐ ถัง (กอ.) ดาวน์โหลด
1701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Designjet Z๕๔๐๐ ดาวน์โหลด