รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๑๕ ถัง (กต.๒) ดาวน์โหลด
1709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ อัน (กม.) ดาวน์โหลด