รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพานพุ่มและพานธูปเทียนแพ จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระถางและอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่สักการะ จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดพุ่มถวายราชสักการะ จำนวน ๖ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๘,๘๒๒ แผ่น (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด