รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มกระดาษ จำนวน ๔๐๐ แฟ้ม (สก.) ดาวน์โหลด
1718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์ HP รุ่น M๕๐๖ (สก.) ดาวน์โหลด