รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
196 ยกเลิก ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน8คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด