รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวลัลน์ลลิต อัศวธาดาวณิชกุล) ดาวน์โหลด