รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๖ ถัง (กม.) ดาวน์โหลด
1768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๗๗ ถัง (กต.2) ดาวน์โหลด
1769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๕ ถัง (กอ.) ดาวน์โหลด
1770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๖ อัน (กต.2) ดาวน์โหลด