รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวภุมรินทร์ พวงรอด) ดาวน์โหลด