รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวโชษิตา ดิษฐวิเศษ) ดาวน์โหลด