รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๘ ถัง (กส.) ดาวน์โหลด
1789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๒ ถัง (กต.3) ดาวน์โหลด
1790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กอ.) ดาวน์โหลด