รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กส.) ดาวน์โหลด
1799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๑ ถัง (กย.) ดาวน์โหลด
1800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กอ.) ดาวน์โหลด
1801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กย.) ดาวน์โหลด