รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวพรรณปพร จ้อยสูงเนิน) ดาวน์โหลด