รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1843 ประกาศประกวดราคา ดาวน์โหลด
1844 เอกสารประกวดราคาเลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
1845 TOR ดาวน์โหลด
1846 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด