รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่ม (สก.) ดาวน์โหลด
1852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (สก.) ดาวน์โหลด
1853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ (กส.) ดาวน์โหลด