รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1871 ประกาศผู้ชนะ ซื้อแฟ้ม จำนวน ๕ รายการ (สก.) ดาวน์โหลด
1872 ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสาร (กค.) ดาวน์โหลด